Huishoudelijk reglement

Artikel 1 - Begripsbepalingen.
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
  • de vereniging: de K.E. Hengelsportvereniging De Kleine Voorn met zetel te Etten-Leur, opgericht 19 september 1930 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 8 januari 1951 no.: 26; 
  • de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte, de dato 26 juli 2007 verleden voor notaris J.F.A.M. Klaver te Etten-Leur 
  • het bestuur: het bestuur van de vereniging.

Artikel 2 - Taakverdeling bestuur.
1. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en tenminste twee commissarissen. 
2. De voorzitter heeft tot taak het leiden van de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen. 
3. De secretaris heeft tot taak het opmaken van notulen van de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen. Daarnaast zorgt de secretaris voor het bijhouden van de correspondentie van de vereniging. 
4. De penningmeester heeft tot taak het beheren van financiën en behandelt de nodige inkomsten en uitgaven van de vereniging. 
5. De overige leden van het bestuur, commissarissen geheten, hebben tot taak het goed laten functioneren van het bestuur en bij te springen waar nodig. 

Artikel 3 - Rooster van aftreden bestuursleden.
1. Aan het einde van de jaarvergadering als bedoeld in artikel 20 lid 2 van de statuten treedt tenminste één/derde van het aantal bestuursleden af, waarbij in acht genomen word dat een zittend bestuurslid niet langer dan drie jaar aan blijft. Echter mag in één jaar niet het gehele dagelijks bestuur van de vereniging, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aftreden. De aftredende bestuursleden worden in de agenda van de betreffende jaarvergadering vermeld. Een volgens rooster aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. 

Artikel 4 - Commissie van beroep. 
1. De commissie van beroep bestaat uit 3 leden en 3 plaatsvervangende leden, welke door de algemene vergadering zijn benoemd uit de meerderjarige leden van de vereniging welke geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en secretaris. 
2. De commissieleden worden benoemd voor een periode van twee jaar. 
3. Het bestuur zendt een beroepschrift als bedoeld in artikel 5 lid 4 of artikel 7 lid 8 van de statuten onverwijld naar de commissie van beroep in zoveel exemplaren als er commissieleden zijn, onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie uitspraak moeten hebben gedaan. De voorzitter en bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter draagt er zorg voor dat een voltallige commissie bestaande uit 3 personen wordt samengesteld uit de leden, respectievelijk de plaatsvervangende leden van de commissie van beroep en dat alle (plaatsvervangende) leden een exemplaar van het beroepschrift ontvangen met vermelding van de datum, het tijdstip en de plaats waar het beroepschrift zal worden behandeld. 
4. De commissie neemt geen beslissing dan nadat zij de betrokken aanvrager van het lidmaatschap of het betrokken lid heeft gehoord of heeft uitgenodigd en deze aanvrager respectievelijk dit lid, ook na een herhaald verzoek, daaraan geen gehoor heeft gegeven. De commissie van beroep is bevoegd het bestuur te horen. Zij kan inzage vorderen van alle stukken die op de te behandelen zaak betrekking hebben. 
5. De commissie van beroep beslist met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid van de commissie heeft één stem. De vergaderingen van de commissie van beroep zijn niet openbaar. 
6. De commissie legt haar uitspraak, met redenen omkleed, vast in een schriftelijk stuk, ondertekend door 3 leden, respectievelijk plaatsvervangende leden die over het beroepschrift hebben geoordeeld. Deze uitspraak wordt binnen de termijn als onder 3 bedoeld aangetekend aan de persoon toegezonden onder gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan het bestuur. 

Artikel 5 - Kascontrolecommissie. 
1. De kascontrolecommissie bestaat uit 2 leden en 1 plaatsvervangend lid, welke door de algemene vergadering zijn benoemd uit de meerderjarige leden van de vereniging welke geen deel uitmaken van het bestuur. 
2. De commissieleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Een door de algemene vergadering gekozen commissielid maakt in het eerste jaar als plaatsvervangend lid deel uit van de kascontrolecommissie om daarna deel uit te maken van de leden, tenzij er vacatures zijn bij de leden van de commissie. Aan het einde van het derde jaar treed het commissielid af. 
3. De kascontrolecommissie heeft tot taak het toezicht te houden op het financiële beleid van het bestuur. De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de ledenvergadering schriftelijke verslag van zijn bevindingen uit. 
4. De kascontrolecommissie is bevoegd om aan het bestuur inzage te vorderen van alle bescheiden die zij nodig heeft om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 
5. De kascontrolecommissie controleert één maal per jaar of zo vaak als zij het nodig acht het financiële beleid van het bestuur. 

Artikel 6 - Wedstrijdcommissie. 
1. De wedstrijdcommissie bestaat uit tenminste 3 leden, welke door de algemene vergadering zijn benoemd. Zij wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan. 
2. De commissieleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Hij/Zij kan ten allen tijde uit die functie worden ontheven door het bestuur. 
3. De wedstrijdcommissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur wedstrijden te (doen) organiseren. De bijzonderheden van een wedstrijd, waaronder het bepalen van plaats en datum, worden vastgelegd in overleg met het bestuur. De commissie kan een wedstrijdreglement opstellen; zij legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur. Het wedstrijdreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met landelijke of federatieve wedstrijdreglementen. Voor het doen van uitgaven is goedkeuring vereist van het bestuur. 
4. De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer tenminste 2 commissieleden ter vergadering aanwezig zijn; besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen. 

Artikel 7 - Commissie water- en visstandbeheer. 
1. De commissie water- en visstandbeheer bestaat uit tenminste 3 leden. Zij wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan. 
2. De commissieleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Hij/Zij kan ten allen tijde uit die functie worden ontheven door het bestuur. 
3. De commissie water- en visstandbeheer adviseert het bestuur met betrekking tot het visserijkundig beheer van de door de vereniging geëxploiteerde viswateren. De commissie zal daartoe zoveel mogelijk gegevens verzamelen en/of doen verzamelen betreffende de waterkwaliteit, het visbestand, de bevisbaarheid en overige relevante onderwerpen inzake de door de vereniging geëxploiteerde en/of voor de vereniging van belang zijnde viswateren. 
4. De commissie rapporteert periodiek doch tenminste eenmaal per jaar haar bevindingen aan het bestuur. Voor het doen van uitgaven is goedkeuring vereist van het bestuur. 
5. De commissie vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer tenminste 2 commissieleden ter vergadering aanwezig zijn; besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen. 

Artikel 8 - Controlecommissie. 
1. De controlecommissie bestaat uit tenminste 2 leden, welke door de algemene vergadering zijn benoemd. Zij wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan. Daarnaast maken tenminste 2 controleurs deel uit van de controlecommissie, die door het bestuur aangesteld zijn uit de leden van de vereniging die de leeftijd van 25 jaar maar nog niet die van 70 jaar hebben bereikt. 
2. De commissieleden en controleurs worden benoemd voor onbepaalde tijd. Hij/Zij kan ten allen tijde uit die functie worden ontheven door het bestuur of die functie zelf neerleggen. De controleur kan zijn/haar functie vervullen totdat hij/zij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. Het bestuur reikt aan de controleurs een legitimatiekaart uit. 
3. De controlecommissie heeft tot taak het uitvoeren van de controle op en aan het viswater, vallende onder het beheer van de vereniging. 
4. De controleurs controleren de naleving van de bepalingen van de Visserijwet en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften en de bepalingen van de door of namens de vereniging uitgegeven vergunningen, als mede de overtredingen welke zijn opgenomen in artikel 9 van dit huishoudelijk reglement. 
5. De controleurs zijn verplicht zich bij de eerste controle behoorlijk te legitimeren. Zij zijn voorts verplicht bij het constateren van een overtreding door een lid of jeugdlid de betrokkene hierop attent te maken. Wanneer van de overtreding rapport wordt opgemaakt dient dit ter plaatse aan de overtreder te worden meegedeeld, De controleurs zijn verplicht van geconstateerde overtredingen waarvan rapport is opgemaakt binnen achtenveertig uur het rapport in te zenden aan het bestuur. De controleurs zijn verplicht van alle door hun uitgevoerde controles een verslag te maken dat gebruikt wordt voor verslaglegging aan het bestuur en overige controlerende instanties. 
6. De commissie rapporteert periodiek doch tenminste eenmaal per jaar haar bevindingen aan het bestuur. Voor het doen van uitgaven is goedkeuring vereist van het bestuur. 
7. De commissie vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer tenminste 2 commissieleden ter vergadering aanwezig zijn; besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen. 

Artikel 9 - Overtredingen. 
1. De overtredingen als bedoeld in de statuten bestaan uit: 
a) het niet nakomen van de bepalingen vastgelegd in de Visserijwet en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften en de vergunningsvoorwaarden van de door de vereniging of een overkoepelende organisatie uitgereikte vergunning en/of andere vergunningen; 
b) het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis, gevangen in door de vereniging geëxploiteerde viswateren; 
c) het gebruiken van vangmiddelen, waarvan de toepassing volgens de Visserijwet of andere overheidsvoorschriften verboden is of waarvoor geen vergunning werd verstrekt; 
d) het vissen op onsportieve wijze; 
e) het vissen zonder vergunning en/of medewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder vergunning in de door de vereniging geëxploiteerde viswateren; 
f) het hinderen, beledigen of bedreigen van controleurs als genoemd in artikel 17 van de statuten; 
g) onbehoorlijk gedrag en/of het plegen van handelingen die in strijd zijn met de belangen van de vereniging. 

Artikel 10 - Vergunningsregels
1. Bij het huishoudelijk reglement behoren ook de regels, zoals die in de vergunningen, welke door of namens de vereniging zijn verstrekt, staan vermeld. 

Artikel 11 - Contributiebepaling.
1. De vereniging kent de volgende contributie categorieën: 
a) jeugd t/m 11 jaar met Jeugdwijkvergunning; ; 
b) jeugd t/m 13 jaar met JeugdVISpas; 
c) senior 14 jaar t/m 64 jaar; 
d) seniorplus (65 jaar en ouder). 
2. Voor de bepaling van de leeftijd gelden de volgende criteria: 
a) indien het lid, aan het einde van het lopende verenigingsjaar, verlenging van het lidmaatschap voor het komende verenigingsjaar aanvraagt geldt de leeftijd die het lid op 1 januari van het komende verenigingsjaar heeft; 
b) bij de aanmelding voor een nieuw (jeugd)lidmaatschap geldt de leeftijd van de aanvrager op de datum waarop het (jeud)lidmaatschap wordt aangevraagd. 
3. De jaarlijkse contributie moet door een lid of jeugdlid bij vooruitbetaling worden voldaan. De betaling kan plaatshebben:
a) in contanten op de door het bestuur daarvoor aangewezen plaatsen; 
b) door storting of overschrijving op een bank- of girorekening van de vereniging. 
4. Indien de contributie niet tijdig is betaald dan kan het bestuur artikel 7 lid 2 sub c van de statuten toepassen. De contributie voor het komende verenigingsjaar welke niet op 1 januari is voldaan wordt automatisch verhoogd met een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten. 
5. Bij de aanvang van het (jeugd)lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar dient het nieuwe (jeugd)lid de volledige contributie voor dat jaar te betalen. 
6. Het contributiejaar loopt gelijk aan het verenigingsjaar. 

Artikel 12 - Vergoedingen. 
1. Werkzaamheden welke verricht worden in het belang van de vereniging worden op vrijwillige basis uitgevoerd. 
2. De vrijwilligers die de werkzaamheden uitvoeren dienen voor het aanschaffen of huren van materialen en middelen die voor het werkzaamheden nodig zijn toestemming te hebben van het bestuur. De kosten voor de aanschaf of huur van materialen of middelen worden volledig door de vereniging vergoed. 
3. De vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren in het belang van de vereniging en daarbij gebruik maken van vervoer kunnen na goedkeuring van het bestuur in aanmerking komen voor een kilometervergoeding. 
4. Voor alle vergoedingen die vrijwilligers bij de vereniging declareren dient de vrijwilliger een nota bij het bestuur in te dienen. De nota dient voorzien te zijn van de datum waarop het werk heeft plaatsgevonden, een omschrijving van de werkzaamheden of aangeschafte/gehuurde materialen/middelen, de kosten die vergoed moeten worden, het bank- of girorekeningnummer waarop het geld gestort dient te worden en de handtekening van de aanvrager. 
5. Alleen de aanvragen voor vergoedingen waarvoor een nota is ingediend wordt door het bestuur behandeld. 

Artikel 13 - Waarderingen. 
1. De vereniging kent de volgende waarderingen: 
a) de gouden ere-speld; 
b) de zilveren ere-speld; 
c) het erelidmaatschap. 
2. Kandidaten voor een waardering kunnen door elk bestuurslid of door een groep van 10 of meer leden aan het bestuur worden voorgedragen. Elke voordracht moet schriftelijk ingediend worden bij het bestuur en voorzien zijn van de persoonsgegevens van de kandidaat en van de redenen waarom de kandidaat in aanmerking zou moeten komen voor een waardering. 
3. Een waardering kan alleen toegekend worden indien alle zittende bestuursleden van de voordracht op de hoogte zijn en hierover hun mening hebben kenbaar gemaakt. Een uitzondering hierop is dat de voordracht een zittend bestuurslid betreft dan dient de voordracht door alle overige bestuursleden behandeld te zijn. 
4. Voor de gouden ere-speld komen leden in aanmerking die zich 25 jaar of langer voor de vereniging hebben ingezet. 
5. Voor de zilver ere-speld komen leden in aanmerking die zich 15 jaar of langer voor de vereniging hebben ingezet. 6. Het erelidmaatschap kan aan degene worden toegekend die zich naar het oordeel van het bestuur op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. 
7. Bij alle voordrachten beslist het bestuur of de kandidaat in aanmerking komt voor een waardering. Het bestuur beslist met welke waardering de kandidaat gewaardeerd zal worden. 
8. De bovengenoemde waarderingen worden uitgereikt tijdens de algemene vergaderingen of jubilea van de vereniging. 
9. Het staat het bestuur vrij om personen die zich voor de vereniging inzetten op enigerlei wijze te waarderen voor hun inzet indien het bestuur dit nodig acht. 

Artikel 14 - Attenties namens de vereniging.
1. Het staat het bestuur vrij om attenties te geven aan personen of organisaties indien dat wenselijk is. 2. Het bestuur beslist in alle gevallen of een attentie wordt verstrekt. 

Algemeen. 

Artikel 15.

1. Alle benodigdheden welke voor het algemeen belang nodig zijn, worden na het besluit van het bestuur en/of de algemene ledenvergadering aangeschaft en blijven het eigendom van de vereniging. 

Artikel 16.
1. Alle leden en jeugdleden zijn verplicht om hun schulden aan de vereniging te hebben voldaan, vooraleer zij aan de activiteiten van de vereniging kunnen deelnemen. 

Artikel 17. 
1. Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht door besluiten op de algemene vergadering. 

Artikel 18. 
1. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn bindend voor alle (jeugd)leden. 

Artikel 19. 
1. In gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien besluit het bestuur. Het besluit van het bestuur is bindend. 

Vastgesteld door de ledenvergadering in de vergadering gehouden te Etten-Leur op 25 januari 2007.