Privacyverklaring HSV De Kleine Voorn

PRIVACYVERKLARING VAN HENGELSPORTVERENIGING DE KLEINE VOORN

Hengelsportvereniging De Kleine Voorn, hierna te noemen HSV De Kleine Voorn, is gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40280563. Deze privacyverklaring omschrijft, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke persoonsgegevens HSV De Kleine Voorn verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  HSV De Kleine Voorn verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft / aanmeldt als lid bij HSV De Kleine Voorn;
b. een product of dienst afneemt bij HSV De Kleine Voorn (zoals deelname aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 HSV De Kleine Voorn verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f .leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap (nummer) bij de hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportvereniging, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k. browsercookies.

1.3
HSV De Kleine Voorn kan deze gegevens gebruiken om:
a. het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
b. beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
c. voorlichting (informatievoorziening);
d. onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
e. handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV De Kleine Voorn per e-mail: dekleinevoorn@online.nl voor:
a. meer informatie over de wijze waarop HSV De Kleine Voorn persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c.  inzage in de persoonsgegevens die HSV De Kleine Voorn met betrekking tot u verwerkt;
d bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV De Kleine Voorn.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV De Kleine Voorn zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV De Kleine Voorn treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 HSV De Kleine Voorn kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
a. Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland en specialistenorganisaties;
b. NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
c. Verwerkers van HSV De Kleine Voorn (voor de uitvoering van de dienstverlening);
d. Personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV De Kleine Voorn verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV De Kleine Voorn daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN

5.1 Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Etten-Leur, mei 2018