Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2018

terug naar overzicht

Zondag, 14 januari 2018

Met de beste wensen voor het nieuwe jaar nodigt het bestuur van HSV De Kleine Voorn u uit voor het bijwonen van onze ledenvergadering op donderdag 25 januari a.s. in café-zaal Roeloffs, van Bergenplein 41 te Etten-Leur. Aanvang 20.00 uur.Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen vorige jaarvergadering.
4. Financieel jaarverslag.
Vaststellen begroting 2018 en voorlopige begroting 2019.
Verslag kascontrolecommissie.
Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.
5. Bepaling verenigingscontributie 2019.
6. Huldiging jubilarissen.
PAUZE.
7. Jaarverslag secretaris.
8. Jaarverslag commissie water- en visstandbeheer.
9. Jaarverslag wedstrijdcommissie.
10. Jaarverslag controle commissie.
11. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: A.Gordeijns
Aftredend en herkiesbaar is: J.v.Gool
Verkiezing nieuwe penningmeester: M.v.Ginneke
12. Rondvraag.
13.Sluiting door de voorzitter.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is zullen exemplaren van de jaarverslagen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage liggen in café-zaal Roeloffs. De leden waarvan bij ons een e-mailadres bekend is zullen de jaarverslagen voorafgaande aan de vergadering per e-mail ontvangen. Tijdens de ledenvergadering zullen de verslagen dan bladzijde voor bladzijde behandeld en goedgekeurd worden. De notulen die behandeld zullen worden betreffen de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar d.d. 26 januari 2017.

A.Gordeijns, die in de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2017 tot penningmeester is gekozen, heeft gedurende het afgelopen jaar besloten om te gaan stoppen als bestuurslid. Het bestuur is blij te kunnen meedelen dat M.v.Ginneke zich bij het bestuur gemeld heeft dat hij bereid is om penningmeester van de vereniging te worden. M.v.Ginneke is in de periode 2012-2014 al penningmeester van onze vereniging geweest en heeft hiermee dus al de nodige ervaring. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering zal het bestuur M.v.Ginneke als kandidaat voor het penningmeesterschap aan u voorstellen. Het bestuur, voorzitter, secretaris en penningmeester zoekt uitbreiding van het aantal bestuursleden. Natuurlijk is iedereen, die het leuk vindt om de vereniging mee te komen besturen, van harte welkom. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur. Een kandidaatstelling dient te voorzien zijn van tenminste 5 handtekeningen van leden van onze vereniging en een akkoordverklaring van de kandidaat.

Ook kunnen leden die zich kandidaat willen stellen voor de kascontrolecommissie of andere commissies zich voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten op deze ledenvergadering.