Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering

terug naar overzicht

Woensdag, 15 januari 2020

Met de beste wensen voor het nieuwe jaar nodigt het bestuur van HSV De Kleine Voorn u uit voor het bijwonen van onze ledenvergadering op donderdag 30 januari a.s. in café-zaal Roeloffs, van Bergenplein 41 te Etten-Leur. Aanvang 20.00 uur.Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen vorige jaarvergadering.
4. Financieel jaarverslag.
Vaststellen begroting 2020 en voorlopige begroting 2021.
Verslag kascontrolecommissie.
Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.
5. Bepaling verenigingscontributie 2021.
6. Organiseren onderhoud rondom viswateren
PAUZE.
7. Jaarverslag secretaris.
8. Jaarverslag jeugdcommissie
9. Jaarverslag commissie water- en visstandbeheer.
10. Jaarverslag wedstrijdcommissie.
11. Jaarverslag controlecommissie.
12. Bestuursverkiezing.Aftredend en herkiesbaar is: M.v.Ginneke
13. Rondvraag.
14. Sluiting door de voorzitter.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is zullen exemplaren van de jaarverslagen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage 
liggen in café-zaal Roeloffs. De leden waarvan bij ons een e-mailadres bekend is zullen de jaarverslagen voorafgaande aan de vergadering per e-mail ontvangen. Tijdens de ledenvergadering zullen de verslagen dan bladzijde voor bladzijde behandeld en goedgekeurd worden. De notulen die behandeld zullen worden betreffen de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar d.d. 31 januari 2019. 

Onze penningmeester, M.v.Ginneke, heeft vanwege privéomstandigheden aangegeven te willen gaan stoppen als penningmeester van de vereniging. Wij zijn dan ook op zoek naar iemand die de functie van penningmeester van hem wilt overnemen. M.v.Ginneke heeft aangegeven dat hij de functie van penningmeester voorlopig nog wilt blijven uitoefenen, totdat we een vervanger hebben gevonden. Bent u geïnteresseerd om de functie van penningmeester op u te nemen dan verzoeken wij u om contact met het bestuur op te nemen.

Natuurlijk is iedereen, die het leuk vindt om de vereniging mee te komen besturen, van harte welkom. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur. Een kandidaatstelling dient te voorzien zijn van tenminste 5 handtekeningen van leden van onze vereniging en een akkoordverklaring van de kandidaat.

Ook kunnen leden die zich kandidaat willen stellen voor de kascontrolecommissie zich voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

Onze vereniging is ook nog altijd op zoek naar andere mensen die ons als vrijwilliger willen komen helpen. Zo kunnen we in diverse commissies uw hulp hard gebruiken. Denk daarbij aan de Jeugdcommissie die we aan het oprichten zijn. Vindt je het leuk kinderen de kneepjes van het vissen bij te brengen dan is dit misschien iets voor u. Ook zijn we van plan een onderhoudsploeg te gaan oprichten, die regelmatig het onderhoud van onze viswateren gaat uitvoeren. Werkt u graag buiten en wilt u helpen om onze viswateren zo goed mogelijk bevisbaar te houden, dan is dit iets voor u. Ook zijn we op zoek naar mensen die ons controleteam komen versterken.

Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten op deze ledenvergadering.