Uitnodiging voor de jaarvergadering

terug naar overzicht

Zondag, 1 augustus 2021

Namens het bestuur heb ik het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van onze ledenvergadering op woensdag 18 augustus a.s. in café-zaal Roeloffs, van Bergenplein 41 te Etten-Leur. Aanvang 20.00 uur.

Normaal gesproken houden wij onze jaarvergadering op de laatste donderdag van januari. Maar door de coronamaatregelen was het de afgelopen maanden niet mogelijk om een fysieke vergadering te houden. Nu de maatregelen weer versoepeld zijn is dit wel mogelijk en gaan we onze jaarvergadering houden op de genoemde datum.

Agenda
1.Opening door de voorzitter.
2.Ingekomen stukken en mededelingen.
3.Notulen vorige jaarvergadering.
4.Financieel jaarverslag.
Vaststellen begroting 2021 en voorlopige begroting 2022.
Verslag kascontrolecommissie.
Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.
5.Bepaling verenigingscontributie 2022.
6.Jaarverslag werkgroep onderhoud.
PAUZE.
7.Jaarverslag secretaris.
8.Jaarverslag jeugdcommissie
9.Jaarverslag commissie water- en visstandbeheer.
10.Jaarverslag wedstrijdcommissie.
11.Jaarverslag controlecommissie.
12.Bestuursverkiezing.Aftredend en herkiesbaar is: J.v.Gool
13.Voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging i.v.m. de nieuwe wet WBTR
14.Rondvraag.
15.Sluiting

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is zullen exemplaren van de jaar¬verslagen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage liggen in café-zaal Roeloffs. De leden waarvan bij ons een e-mailadres bekend is zullen de jaarverslagen voorafgaande aan de vergadering per e-mail ontvangen. Tijdens de ledenvergade¬ring zullen de verslagen dan bladzij¬de voor blad¬zijde behandeld en goedgekeurd worden. De notulen die behan¬deld zullen worden betreffen de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar d.d. 30 januari 2020.

Natuurlijk is iedereen, die het leuk vindt om de vereniging mee te komen besturen, van harte welkom. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur. Een kandidaatstelling dient te voorzien zijn van tenminste 5 handtekeningen van leden van onze vereniging en een akkoordverklaring van de kandidaat.

Ook kunnen leden die zich kandidaat willen stellen voor de kascontrolecommissie zich voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

Maar onze vereniging is ook altijd op zoek naar andere mensen die ons als vrijwilliger willen komen helpen. Zo kunnen we in diverse commissies uw hulp hard gebruiken.

Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten op deze ledenvergadering.

Werner Donkers
Secretaris,
HSV De Kleine Voorn Etten Leur

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies