gecombineerde ledenvergadering en wedstrijdvergadering

terug naar overzicht

Donderdag, 31 maart 2022

Met de beste wensen voor het nieuwe jaar heb ik het genoegen u namens het bestuur uit te nodigen voor het bijwonen van onze gecombineerde ledenvergadering en wedstrijdvergadering op donderdag 14 april a.s. in café-zaal Roeloffs, van Bergenplein 41 te Etten-Leur. Aanvang 20.00 uur.

Agenda
1.Opening door de voorzitter.
2.Ingekomen stukken en mededelingen.
3.Notulen vorige jaarvergadering en Extra Algemene ledenvergadering.
4.Financieel jaarverslag.
Vaststellen begroting 2022 en voorlopige begroting 2023.
Verslag kascontrolecommissie.
Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.
5.Bepaling verenigingscontributie 2023.
6.Jaarverslag werkgroep onderhoud.
PAUZE.
7.Jaarverslag secretaris.
8.Jaarverslag jeugdcommissie
9.Jaarverslag commissie water- en visstandbeheer.
10.Jaarverslag wedstrijdcommissie.
11.Jaarverslag controlecommissie.
12.Bestuursverkiezing.Aftredend en (tijdelijk) herkiesbaar is: W.Donkers (zie opm. hieronder)
Aftredend en herkiesbaar is: H.Oomen
Verkiezing nieuw bestuurslid: J.v.Baars
13.Rondvraag.
PAUZE.
14.Notulen vorige wedstrijdvergadering.
15.Verkiezing leden wedstrijdcommissie.
16.Bespreking wedstrijdprogramma 2022/2023.
17.Bespreking wedstrijdreglement 2022/2023.
18.Rondvraag.
19.Sluiting

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is zullen exemplaren van de jaar¬verslagen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage liggen in café-zaal Roeloffs. De leden waarvan bij ons een e-mailadres bekend is zullen de jaarverslagen voorafgaande aan de vergadering per e-mail ontvangen. Tijdens de ledenvergade¬ring zullen de verslagen dan bladzij¬de voor blad¬zijde behandeld en goedgekeurd worden. De notulen die behan¬deld zullen worden betreffen de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar d.d. 18 augustus 2021 en die van de Extra Algemene Ledenvergadering d.d. 25 oktober 2021 en voor de wedstrijdvergadering de notulen d.d. 04-04-2019.

Onze secretaris, W.Donkers, heeft aangegeven te willen gaan stoppen met de diverse functies die hij uitvoert voor de vereniging. Tijdens de aanstaande jaarvergadering is hij 30 jaar secretaris en 32 jaar vrijwilliger van de vereniging. Naast persoonlijke omstandigheden heeft hij aangegeven dat het na zoveel jaar mooi is geweest en dat hij het stokje wilt overdragen, zodat hij zelf ook weer eens kan gaan vissen. Echter wilt hij nog wel even aanblijven om alles over te kunnen dragen. Voorlopig blijft hij nog één jaar zijn functies uitvoeren, tenzij we eerder iemand of meerdere personen gevonden hebben die het werk van hem willen overnemen. Wij zijn dan ook op zoek naar verschillende personen die de vele functies die door W.Donkers uitgevoerd worden over te gaan nemen. Bent u geïnteresseerd dan verzoeken wij u om contact met het bestuur op te nemen.

Naast de aankondiging van onze secretaris, W.Donkers, heeft ook onze penningmeester, M.v.Ginneke aangekondigd dat hij tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2023 regulier aftredend is en zich dan niet meer verkiesbaar zal stellen. Hij geeft aan dat hij nu het penningmeesterschap zou willen overdragen als er een geschikte kandidaat zich meld. De voornaamste reden zijn de privé omstandigheden.
Naast deze 2 belangrijke bestuursfuncties is er ook nog de melding dat onze ledenadministrateur, J.Baggen, stopt met de ledenadministratie. Hij maakt geen deel uit van het bestuur maar heeft wel een takenpakket dat door het jaar wel wat tijd kost en accuratesse. Ook deze taak moet bij één van de leden worden ondergebracht.
Met het vertrek van W.Donkers stopt ook zijn voorzittersrol voor de controlecommissie en met de opzegging van Cees Maas, die zijn taak als controleur terug geeft aan de vereniging, ontstaat een gebrek aan opgeleide controleurs van de vereniging. Ook voor deze taak zoeken wij op korte termijn vrijwilligers.
Al met al is het voor het voortbestaan van de HSV De Kleine Voorn nu aan de leden. Als er binnen de vereniging niemand in beweging komt houd het voor HSV De Kleine Voorn op met haar bestaansrecht. Dit betekent dat er dan in het water dat Etten-Leur heeft niet meer gevist mag worden omdat de visrechten niet meer verhuurd zullen zijn.
Deze oproep is voor alle leden die wij, meestal, niet tegenkomen op de Algemene Ledenvergadering. Kom naar de vergadering en proef de sfeer van de vereniging in enthousiasme en gezelligheid met de vrijwilligers en wedstrijdvissers en meldt u aan als kandidaat voor één van de functies die vacant komen. Het voortbestaan van de vereniging ligt in jullie handen.
Natuurlijk is iedereen, die het leuk vindt om de vereniging mee te komen besturen, van harte welkom. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur. Een kandidaatstelling dient te voorzien zijn van tenminste 5 handtekeningen van leden van onze vereniging en een akkoordverklaring van de kandidaat.
Ook kunnen leden die zich kandidaat willen stellen voor de kascontrolecommissie zich voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten op deze ledenvergadering.

met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Werner Donkers
Secretaris,
HSV De Kleine Voorn Etten Leur

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies