Wedstrijdreglement 2021-2022

1. Voor alle wedstrijden vindt de loting van de plaatsnummers 45 minuten voor aanvang van een wedstrijd plaats in café-zaal Roeloffs..

2. De wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor leden van HSV De Kleine Voorn. 

3. De loting voor de visplaatsen gebeurt op basis van vrije loting. 

4. De aanvangs- en eindtijd van de wedstrijden en het viswater staan vermeld op het wedstrijdprogramma. 

5. Alle competities worden gevist in 2 vakken. 

6. De deelnemers worden evenredig over de vakken verdeeld. Bij het vissen in 2 vakken is vak A het grootst gevolgd door vak B. 

7. Hengellengte maximaal 11,5 meter zonder opwindmechanisme. 

8. Verboden te vissen en te voeren met Verse de Vase en gekleurde maden. Gebruik van kleurstoffen is niet toegestaan. Voerkatapult is verboden. 

9. Beginsignaal voeren. Beperk het bijvoeren. Overgebleven voer niet in het water gooien, maar mee naar huis nemen. 

10.Om de vis te bewaren dient men gebruik te maken van een leefnet, zoals genoemd in de leefnetcode (zie blz. 10 Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren) of van een emmer die voorzien is van een werkend zuurstofpompje.
Men dient gebruik te maken van een leefnet, zoals genoemd in de leefnetcode (zie blz. 7 Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren). 

11. Gehaakte vis moet zorgvuldig worden behandeld. Dode vis wordt niet meegeteld. Hierbij is discussie met de wedstrijdleiding niet mogelijk. 

12. Alle aangeboden vis wordt geteld, met uitzondering van karper, snoek, snoekbaars en paling. Ondermaatse vis volgens de visserijwet en vissoorten waarvoor, op het moment van de wedstrijd, een gesloten tijd geldt worden ook meegeteld, dit echter op eigen risico, bij een eventuele controle door opsporingsambtenaren. 

13. Na het meten van de vis wordt de vis met het schepnet van de deelnemer terug gezet in het water. De deelnemer moet zijn schepnet hiervoor beschikbaar houden.

14. Puntentelling wedstrijden: vis beneden 15 cm 5 punten. Vanaf 15 cm 15+5, 16+6, 17+7 enz. Bij het meten wordt naar beneden afgerond.

15. De deelnemer krijgt een aantal wedstrijdpunten dat gelijk is aan de positie in de uitslag van het vak waarin men zit. Indien men vis heeft gevangen is het maximum aantal punten dat men kan krijgen gelijk aan het aantal deelnemers in het kleinste vak. Indien men geen vis heeft gevangen krijgt men het aantal punten dat gelijk is aan het aantal deelnemers in het kleinste vak plus 1. 

16. Om in de wedstrijduitslag opgenomen te worden dient men zijn/haar wedstrijdkaart aan het einde van de wedstrijd bij de wedstrijdcommissie ingeleverd te hebben. 

17.Voor de zomeravondcompetitie en de leliecompetitie worden 6 wedstrijden gevist. Om in aanmerking te komen voor de competitie-uitslag en een prijs moet men voor deze competities tenminste 5 wedstrijden hebben mee gevist.
oor de zomeravondcompetitie worden 5 wedstrijden gevist. Om in aanmerking te komen voor de competitie-uitslag en een prijs moet men voor deze competities tenminste 4 wedstrijden hebben mee gevist.

18. Voor de Leliecompetitie worden 6 wedstrijden gevist. Om in aanmerking te komen voor de competitie-uitslag en een prijs moet men voor deze competitie tenminste 5 wedstrijden hebben mee gevist.

19.Voor de zaterdagmorgencompetitie, de dinsdagmiddagcompetitie, de najaarscompetitie en de voorjaarscompetitie worden 4 wedstrijden gevist. Om in aanmerking te komen voor de competitie-uitslag en een prijs moet men voor deze competities tenminste 3 wedstrijden hebben mee gevist.

20. Indien er wedstrijden door de wedstrijdleiding zijn afgelast worden deze op het minimaal aantal mee te vissen wedstrijden in mindering gebracht. 

21.Na iedere wedstrijd is er een dagprijs, die men maar één keer per competitie kan winnen. Voor de alle competities geldt dat de dagprijs wordt gewonnen door degene die de grootste vis heeft gevangen.

22. De wedstrijdcommissie beslist net voor de loting of een wedstrijd door gaat of niet. Bij naderend noodweer kan de wedstrijdleiding de wedstrijd stoppen. Indien meer dan 50% van de wedstrijd is vervist telt de uitslag. 

23. De ereprijzen worden op de dag van de visserkermis uitgereikt. De visserskermis staat in het teken van het Koningsvissen. Voor alle wedstrijden geldt dat de prijzen persoonlijk dienen te worden afgehaald. Afmelding voor de prijsuitreiking dient te geschieden bij het inschrijven voor de betreffende wedstrijd. 

24. Voor personen, die moeilijk ter been zijn wordt een oplossing gezocht, mits dit vooraf bij de wedstrijdleiding is gemeld. 

25. Voor de wedstrijden met inschrijfgeld is er altijd een prijzentafel. 

26. De visplaatsen dienen netjes achter gelaten te worden er mag niets aan gewijzigd worden. 

27. Indien men zich niet aan het reglement houdt dan volgt diskwalificatie van de desbetreffende wedstrijd. 

28. Indien geconstateerd wordt dat iemand zich schuldig maakt aan wildplassen in de bebouwde kom volgt diskwalificatie van de desbetreffende wedstrijd. 

29. Bij punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 

30. Het bestuur van HSV De Kleine Voorn kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Deelname geschiedt op eigen risico. 

31. Dit wedstrijdreglement wordt gedurende het lopende wedstrijdseizoen niet gewijzigd. 

Neem uw afval mee naar huis. 

De wedstrijdcommissie

Zij die daar behoefte aan hebben kunnen het wedstrijdreglement en de wedstrijdprogramma's downloaded door op één van onderstaande linken te klikken:

Wedstrijdreglement 2022-2023

Wedstrijdprogramma 2022-2023